Dr. Jonel V. Subić

Dr. Jonel V. Subić

Dr. Jonel V. Subić

Jonel V. Subić, Doktor ekonomskih nauka, rođen je 22.11.1964. godine u Pančevu. Od 1. novembra 2004. godine, zaposlen je sa punim radnim vremenom u Institutu za ekonomiku poljoprivrede Beograd (IEP), u sektoru za naučno- istraživački rad. U Institutu za ekonomiku poljoprivrede Beograd, od jula meseca 2005. godine je imenovan za pomoćnika direktora za saradnju sa privredom, dok od januara meseca 2015. godine je imenovan za direktora Instituta (reizabran marta 2019. godine).

U programskom periodu 2004-2005. godina, bio je angažovan na projektu osnovnih istraživanja br. 102004 „Razvoj i strukturne promene agrarne privrede i ruralnih područja“, Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije. Bio je član istraživačkog tima na projektu osnovnih istraživanja br. 149007 „Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji uključenja Republike Srbije u Evropsku uniju“, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u programskom periodu 2006-2010. godina.

Trenutno je angažovan (kao Rukovodilac) na projektu III 46006 „Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru Dunavskog regiona”, integralna i interdisciplinarna istraživanja (period 2011-2014. godina, odnosno period 2014-2019. godina), Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

U specijalističkim tezama, doktorskoj disertaciji, monografijama i radovima objavljenim u domaćim i stranim stručnim časopisima i prezentiranim na naučnim skupovima nacionalnog i međunarodnog značaja, bavi se pre svega temama koje se tiču agroekonomske i ekonomske nauke i struke, sa posebnim akcentom na ekonomsku efektivnost investicija i održivi poljoprivredni i ruralni razvoj. Kao autor/koautor, objavio je preko 250 biblografskih jedinica (od toga, 9 monografija), koje su citirane u domaćoj i stranoj stručnoj literaturi.

Takođe, kao autor/koautor, objavio je preko 30 bibliografskih jedinica u okviru ISI/Web of Science liste, koje su citirane u domaćoj i stranoj stručnoj literaturi. Bio je angažovan u naučno-istraživačkom radu na većem broju projekata, u svojstvu rukovodioca projekta, rukovodioca istraživačkog tima, stručnog koordinatora i člana istraživačkih timova, u zemlji i inostranstvu.

Ima poseban doprinos u saradnji Instituta za ekonomiku poljoprivrede sa brojnim naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama iz zemalja EU, pre svega: Austrije, Bugarske, Mađarske, Nemačke, Poljske, Rumunije i Francuske. Inicijator je i pokretač saradnje sa Centrom za robotiku, Instituta „Mihajlo Pupin“ Beograd (član je stručnog tima koji radi istraživanja vezana za mogućnosti primene novih čistih tehnologija u poljoprivredi: „Pokretni robotizovani solarni elektro- generator“ i „Pokretni vetro-generator“).