Dr Natalija Bogdanov

Dr Natalija Bogdanov

Dr Natalija Bogdanov

Dr Natalija Bogdanov je redovna profesorka Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ključne oblasti njene ekspertize su vezene za agrarnu politiku i ruralni razvoj.

Najveći deo njenih aktivnosti odnosi se na tranzicione reforme agrarne i ruralne politike i institucionalna prilagođavanja u kontekstu EU integracija, kao i na socio-ekonomske aspekte strukturnih promena u poljoprivredi i razvoja ruralnih područja.

Dr Natalija Bogdanov je učestvovala u brojnim domaćim i međunarodnim istraživačkim i razvojnim projektima. Više od petnaest godina uspešno sarađuje sa međunarodnim organizacijama (EC, WB, UNDP, FAO, SWG-RRD itd.), državnim institucijama, domaćim i inostranim univerzitetima.