Dr. Olivera Đuragić

Dr. Olivera Đuragić

Dr. Olivera Đuragić

1992. godine diplomirala na Tehnološkom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu
2006. godine magistrirala na Tehnološkom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu
2011. godine odbranila doktorsku disertaciju na Tehnološkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu

Od februara 1993. godine je zaposlena kao istraživač u Zavodu za tehnologiju stočne hrane, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu na poziciji zamenika rukovodioca u laboratoriji za ispitivanje prehrambenih proizvoda i hrane za životinje, odeljenje za hranu za životinje. Od 2007 godine do danas je zaposlena u Naučnom Institutu za prehrambene tehnologije, najpre kao tehnološki koordinator za hranu za životinje, akreditovane laboratorije za tehnologiju, kvalitet i bezbednost hrane FINSLab (2011-2014), zatim kao rukovodilac Centra za tehnologiju hrane za životinje i proizvode animalnog porekla (2014-2015).
Od 6. jula 2015. godine je direktor Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu. U dosadašnjem naučnoistraživačkom radu objavila je 172 naučna rada i saopštenja na skupovima u zemlji i inostranstvu.

ISTRAŽIVAČKA INTERESOVANjA
• Tehnologija, kvalitet i bezbednost hrane za životinje;
• tehnologija proizvodnje hrane za životinje
• prerada sirovina i kompletne hrane za životinje
• radna tačnost procesa (homogenost smeša, unakrsna kontaminacija, prenošenje)
• iskorišćenje nuzproizvoda poljoprivrede i prehrambene industrije
• implementacija sistema kvaliteta i bezbednosti hrane za životinje (HACCP) u pogonima za proizvodnju.hrane
• organizovanje treninga i obuka radi edukacije iz oblasti bezbednosti i kvaliteta hrane
• organizovanje seminara, radionica, kongresa, konferencija

PROJEKTI
Učestvovala je u većem broju projekata finansiranih od Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine. Takođe je učestvovala i u velikom broju međunarodnih projekata (FP7, COST, South East Europe, IPA prekogranični, bilateralni, Horizon 2020).
Bila je rukovodilac projekata:
„Identifikacija rizika vezanih za tehnološki proces u cilju povećanja održivosti u proizvodnji hrane za životinje i lancu hrane“, Projekat finansiran od strane Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, kao i dva projekta iz programa South East Europe:
• Setting up the innovation support mechanisms and increasing awareness on the potential of Food Innovation and RTD in the South- East Europe area“ – INNO-FOOD-SEE
• Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector’s competitiveness and innovation in the South East Europe – APP4INNO

PUBLIKACIJE
Koautor je 17 radova sa SCI liste, kao i velikog broja radova u domaćim časopisima i zbornicima međunarodnih i domaćih konferencija.

NAGRADE I PRIZNANjA
Stipendija Cohran Fellowship Programe (USDA), program Food Safety
Nagrada „Kapetan Miša Anastasijević“ 2018. za poslovnu viziju