Prof. dr. Ivan Stanković

Prof. dr. Ivan Stanković

Prof. dr. Ivan Stanković

Doktor farmaceutskih nauka (Dr. sci), Magistar farmaceutskih nauka (Mr. sci), Specijalista iz sanitarne hemije (spec. san. hem.), Farmaceutski fakultet (dipl. ph)

Redovni profesor na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Šef katedre za bromatologiju.

Nastavno-obrazovne aktivnosti
• Nastavnik na predmetima Bromatologija, Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica i Dijetetika u dodiplomskoj nastavi
• Nastavnik na posledplomskoj nastavi: doktorskim studijama iz bromatologije i specijalističkim studijama iz sanitarne hemije

Naučno-istraživački rad
• Više od 200 publikovanih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, monografijama i zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih skupova.
• Saradnik na većem broju naučno-istraživačkih projekata Ministarstva za nauku Republike Srbije.
• Recenzent međunarodnih i nacionalnih naučnih časopisa i urednik monografija i naučnih publikacija

Naučne i stručne aktivnosti
• Predsednik Stručnog saveta za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane
• Ekspert Evropskog autoriteta za bezbednost hrane (EFSA)
• Ekspert Zajedničkog FAO/WHO ekspertskog komiteta za aditive hrane (JECFA)
• Delegat Srbije u Codex komitetetu za aditive hrane (CCFA), Codex komitetu za kontaminante hrane (CCCF) i Codex komitetu za ishranu i hranu za posebnu dijetetsku namenu (CCNFSDU)
• Nacionalni predstavnik za saradnju sa Svetskom zdravstvenom organizacijom u oblasti bezbednosti hrane
• Predsednik Etičkog odbora Farmaceutskog fakulteta za biomedicinska istraživanja
• Predsednik i član većeg broja radnih grupa za izradu propisa, strategija i akcionih planova o bezbednosti i kvalitetu hrane i unapređenju ishrane
• Član upravnog odbora Društva za ishranu Srbije
• Član Uredništva časopisa Arhiv za farmaciju.
• Predsedavajući ili član više naučnih odbora međunarodnih i nacionalnih skupova
• Član Naučnog saveta evropske asocijacije društava za celijakiju (AOECS)